2020-03-20 13:46:30

Odluka o rasporedu rada radnika i o obavljanju rada kod kuće

OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji

KLASA:110-03/20-01/01
URBROJ:2156-25-01-20-01
Matulji, 20. ožujka 2020. godine


Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 100. Statuta Osnovne škole OŠ „ Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji  i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine, ravnateljica Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“  Matulji, Astrid Massari, dipl. učitelj, donosi

                                                 ODLUKU

 O RASPOREDU RADA RADNIKA  I O OBAVLJANJU RADA KOD KUĆE

1. Zbog sprječavanja širenja COVID 19  bolesti na radnom mjestu, Poslodavac je donio odluku da će u razdoblju od 20. ožujka 2020. godine pa do opoziva ove Odluke učitelji i stručni suradnici raditi kod kuće i to u skladu s procjenom odnosno tehničkim mogućnostima.
Rad učitelja i stručnih suradnika radi provođenja nastave na daljinu odvija se u običajnom opsegu radnog vremena.
Obveze učitelja i stručnih suradnika su:
- osigurati kontakte i način komunikacije (virtualna učionica, telefon, e-mail), svaki dan biti dostupan barem određeno vrijeme u virtualnoj školskoj zbornici)
- obvezno održavanje nastave na daljinu odvija se u običajnom opsegu radnog vremena,
- obvezna priprema sadržaja, održavanje komunikacije s učenicima, roditeljima Školom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te davanje povratne informacije učenicima i roditeljima,
- sudjelovanje u drugim aktivnostima prema uputi ravnatelja i MZO-a.
2. Administrativno osoblje tj. tajnica i računovotkinja te ravnateljica, će obavljati rad kod kuće do opoziva i to u skladu s procjenom odnosno tehničkim mogućnostima u običajnom opsegu radnog vremena. Iznimno, rad se odvija u školi samo kada je to nužno, a tehničko osoblje će biti raspoređeno dežurstvom i radom na radnom mjestu do opoziva, a sve u skladu s pripremama za održavanje higijenskih uvjeta Škole.
3. Iznimno od točke 1. i 2. ove Odluke rad se odvija u Školi samo kada je to nužno radi kontinuiranog izvođenja nastave na daljinu i prihvata djece koja pohađaju razrednu nastavu ako oba zaposlena roditelja nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djece odnosno nužnog obavljanja poslova.
4. Radnici potpisuju izjavu da imaju uvjete za rad kod kuće radnika u skladu Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine.
Izjava je sastavni dio ove Odluke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do opoziva.
Ova Odluka objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole i dostavlja svim radnicima Škole.


                                                                                         Ravnateljica:

                                                                            Astrid Massari, dipl. učitelj
 

 


Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji